Ole Vegard Skauge på Den Nationale Scene

Samarbeid om kulturarven

Ole Vegard Skauge på Den Nationale Scene

Moderniseringsprosjektet er krevende og meget komplekst. Det er et puslespill som krever god planlegging, med mange involverte.

Når det skal gjøres tilpasninger i et fredet bygg, må det vurderes hva som kan tillates av endringer i hvert enkelt tilfelle. Derfor er det viktig at DNS har et godt og tett samarbeid med kulturmiljøforvaltningen når vi planlegger og utfører tiltak.

Ole Vegard Skauge fra seksjon for kulturarv i Vestland fylkeskommune har vært på flere omvisninger på teateretgjennom årene og kjenner teateret godt.

Han er opptatt av tiltak som ikke medfører det som kalles «vesentlige inngrep». En vanskelig balansegang mellom det ansatte og publikum kan ønske seg, og alle bestemmelsene som gjelder fredning av kulturminner.

– Det er mange hensyn å ta, ikke bare i forhold til fredningen, men også til arbeidsmiljø, rømningsveier og ikke minst til universelle løsninger der DNS har mye å forbedre. Vi står foran en spennende prosess, og det var nyttig å få et innblikk allerede nå, sier Ole Vegard.