Mann med kort hår og Pique-skjorte. Stående med høyrehånda på hofta og venstrehånda i lomma. Foran et større løvtre som skimtes i bakgrunnen. Foto i svart hvitt.

Knutepunktet i moderniseringen

Uansett hvilken rolle du har i moderniseringen av DNS, treffer du før eller siden på Henning Seyffarth.

Henning Seyffarth, byggherreombud.

19. juni 2023

Menneskene

  • Henning Seyffarth er byggherreombud i Moderniseringsprosjektet. Han har ansvar for SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), er brukergruppeansvarlig og prosjekterings- og bygningsansvarlig.
  • Han har blant annet gjennomført oppstartsmøter med alle brukergrupper.
  • Seyffarth mener det er viktig at man ikke undervurderer vanskelighetsgraden av moderniseringen vi selv og andre blir stilt overfor, og man må ha forståelse for at andre brukergrupper har andre utfordringer og ulik grad av kompleksitet. Det man skal bygge, skal vare i et 50-års perspektiv.

Hennings formelle stillingsbetegnelse er byggherreombud. Det innebærer ansvar for å håndtere prosjektet i tråd med byggherreforskriften og se til at reglene i prosjektet overholdes. Men Henning håndterer flere oppgaver i moderniseringen av DNS. Han har ansvar for SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), er brukergruppeansvarlig og prosjekterings- og bygningsansvarlig. Som prosjektleders forlengede arm ut mot alle forgreningene i prosjektet, er han også et knutepunkt som alle før eller siden kommer til å få befatning med.

– Jeg setter ekstremt stor pris på å få delta i dette prosjektet. Jeg får lov til å jobbe i en kulturinstitusjon som DNS, og med en organisasjon som legger stor vekt på å ivareta alle mennesker og sørge for medvirkning. Både samarbeidsmåtene og prosjektstrukturen gjør at jeg føler meg privilegert.

Respekt for prosessen
Henning har gjennomført oppstartsmøter med alle brukergruppene. Det er her fagfolkene i de ulike avdelingene får mulighet til å bringe kunnskap og erfaring til torgs, og lansere ideer som kan benyttes i prosjektet eller inspirere til nye initiativer. Samtidig er han opptatt av at alle har respekt for prosessen teateret er inne i.

– Alle skal få mulighet til å medvirke i gruppen. Det er viktig at vi ikke undervurderer vanskelighetsgraden vi selv og andre blir stilt overfor, og vi må ha forståelse for at andre brukergrupper har andre utfordringer og ulik grad av kompleksitet. Det vi skal bygge, skal vare i et 50-års perspektiv. Hverken brukere, ansatte, fagrådgivere eller prosjektgruppen vet foreløpig svaret på hvordan vi skal komme frem til de beste løsningene. Dette skal vi sammen finne ut av, det sier jeg i alle oppstartsmøter.

Dokumentasjon
Prosjektet har etablert ansvarsmatriser der arbeidsoppgaver som må løses registreres fortløpende. Avhengigheter defineres, forslag til løsninger etableres og endelige valg tas. Dette verktøyet er viktig både i prosjekteringsgruppen og i brukergruppene, og er samtidig en dokumentasjon av prosessen.

Henning har også ansvar for å følge opp SHA-arbeidet i planleggingsfasen, og i utførelsesfasen når den tid kommer. Det griper inn i planlegging av ny sceneteknisk utrusting, utforming av installasjoner i scenerom, og også arealdisponering og øvrige arbeidsplasser.

Risikoavklaring
I byggeprosjekter er også risikoavklaring knyttet til fremdrift, budsjett, økonomi, fredningsvedtak og videre prosess viktig for å få fullstendig oversikt over konstruksjonene i arealene der det skal utføres arbeid. Denne prosessen starter i prosjekteringsarbeidet og videreføres til fremtidig engasjering av entreprenør.

– Som byggherre beskriver du det du har anledning til å vite noe om. Som entreprenør priser du det ut fra informasjonen du får. Avvik oppstår fordi det som ligger til grunn viser seg å ikke være den reelle situasjonen. I slike situasjoner gjelder det å finne tiltak med kulturminneansvarlig som gir en bygningsteknisk avklaring slik at vi kan sikre at det som skal bygges også kan vedlikeholdes på en sikker måte, sier Henning som sjelden har vært med i et prosjekt der det legges så stor vekt på brukermedvirkning.

– Prosjektleder Jørn Eirik Pettersen er veldig opptatt av å utnytte alle komplementære ferdigheter, og han skal ha æren for at alle blir inkludert i dette prosjektet.