Ole Vegard Skauge på Den Nationale Scene

Samarbeid om kulturarven

Moderniseringsprosjektet er krevende og meget komplekst. Det er et puslespill som krever god planlegging, med mange involverte.

Ole Vegard Skauge på Den Nationale Scene
Ole Vegard Skauge fra seksjon for kulturarv i Vestland fylkeskommune kjenner teateret godt.

20. mars 2023

Huset

I 2020 fikk DNS innvilget investeringstilskudd fra ordningen om Nasjonale kulturbygg.

Tilskuddene til nasjonale kulturbygg skal bidra til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak med en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon.

Formålet med prosjektet er å skape et moderne teater for de kommende 50 årene med forsvarlig drift, gode arbeidsforhold iht HMS forskrifter, i et teaterhus som gjennom universell utforming skal kunne ta imot publikum og ansatte med nedsatt funksjonsevner.

DNS skal moderniseres, med nye tekniske muligheter knyttet til scenekunsten, oppdatert universell utforming og bedre komfort og fasiliteter for de besøkende.

Den Nationale Scene AS skal selv være byggherre og ansvarlig for byggeprosjektet.

I en periode vil teateret være stengt, og forestillingene vil spilles andre steder.

Tilskuddet til Moderniseringsprosjektet har en ramme på 664 millioner kroner.

Prosjektet ble etablert i 2021 og er planlagt avsluttet i løpet av 2026.

Når det skal gjøres tilpasninger i et fredet bygg, må det vurderes hva som kan tillates av endringer i hvert enkelt tilfelle. Derfor er det viktig at DNS har et godt og tett samarbeid med kulturmiljøforvaltningen når vi planlegger og utfører tiltak.

Ole Vegard Skauge fra seksjon for kulturarv i Vestland fylkeskommune har vært på flere omvisninger på teateretgjennom årene og kjenner teateret godt.

Han er opptatt av tiltak som ikke medfører det som kalles «vesentlige inngrep». En vanskelig balansegang mellom det ansatte og publikum kan ønske seg, og alle bestemmelsene som gjelder fredning av kulturminner.

– Det er mange hensyn å ta, ikke bare i forhold til fredningen, men også til arbeidsmiljø, rømningsveier og ikke minst til universelle løsninger der DNS har mye å forbedre. Vi står foran en spennende prosess, og det var nyttig å få et innblikk allerede nå, sier Ole Vegard.